Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Vores værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt

 

Overordnet er kerneopgaven at skabe trivsel og læring for de indlagte børn og unge (0.kl. - 10.kl.), som er tilpasset den situation, de er i netop nu. Ved Hospitalsundervisningens to skoleafdelinger gælder det, at de indlagte børn og unge kan være svært underviselige. De er præget af vidt forskellige baggrunde og symptomer, der diagnostisk spænder fra somatiske lidelser til svære psykiske lidelser. De syge børn og unge kræver en faglig og social undervisning, der er specielt tilrettelagt i overskuelige rammer. Denne undervisningsform kræver stor grad af indlevelse, fleksibilitet og erfaring hos den enkelte lærer, samt viden om psykiatriske diagnoser og indsigt i og samarbejde med sygehusverdenen. Det drejer sig bl.a. om at give eleverne faglige kompetencer, selvværd, selvtillid, selvindsigt og handlemuligheder ud fra den givne situation, de er i. Vi vægter at hjælpe børnene på vej til selvregulering. Det indebærer at gå fra at have passiv viden om strategier og kompetencer til at blive bevidste om dem, sprogliggøre dem og kunne bruge dem strategisk.

 

Nogle elever befinder sig i en krise- og livstruende situation, der nødvendiggør, at lærerne skal være ekstra agtpågivende. En vigtig forudsætning for, at undervisningen lykkes er, at lærerne lægger stor vægt på at facilitere det gode samarbejde i barnets netværk – altså et tæt samarbejde med de professionelle samarbejdspartnere samt omsorgspersonerne omkring barnet.

 

Grundlaget for at kunne arbejde meningsfuldt med de børn og deres familier, der kommer hos os, er, at vi oparbejder en god relation og en solid alliance med børn og forældre. Tryghed og tillid er nøgleord for et godt forløb. I starten af forløbet hos os er elevens tilstedeværelse tilpasset det

enkelte barn. Det kan være alt fra nogle få timer om dagen til fuldt skema hele ugen. Det kan være

nødvendigt med en langsom indslusning, indtil barnet er trygt. Det er altid afpasset efter barnets

problematik og forældrenes overskud.

 

Sideløbende eller hurtigt efterfølgende kommer en undersøgelse af elevens faglige og sociale

kompetencer. Vi definerer derefter faglige og sociale læringsmål i samarbejde med eleven.

Disse mål evalueres og fornyes løbende. Det faglige arbejde i denne fase er rettet mod at afdække

barnets kompetencer i forhold til alderstrin og generelt udviklingsniveau. Vi forsøger gradvist at øge udfordringerne i takt med, at eleverne bliver mere trygge og får større fokus på at målrette indsatsen i forhold til de faglige læringsmål. Ambitionsniveauet hæves, og arbejdsmængden forøges.

 

Sideløbende arbejder vi med større udfordringer i forhold til den psykiatriske problematik. Vi

evaluerer løbende med eleven og vores samarbejdspartnere i og uden for sygehusene for at opnå

den optimale udvikling. Al undervisning tager udgangspunkt i det enkelte barn og de vanskeligheder og udfordringer, som skal mestres.

 

Når eleven er udredt og skal starte nyt skoleforløb op, arbejder vi målbevidst mod at klæde eleven på til et inklusionsforløb og at møde verden uden for Hospitalsundervisningen igen. Vi søger at gøre eleven så robust som mulig og at forberede eleven på det tilbud, han/hun skal inkluderes i efter udskrivning. Vores opgave er også at klæde de instanser på, som er med til at beslutte skoleplacering, og som skal beslutte, hvilke sociale foranstaltninger det kan være relevant at sætte i værk (f.eks. PPR, Specialgruppen for børn og unge, socialforvaltningen).

 

Når dette er besluttet, søger vi et nært samarbejde med det skoletilbud, der skal overtage. Hvis det kan lade sig gøre, laver vi en udslusning fra vores skole over til den ny skole. Udslusningen bliver tilpasset den enkelte elev.